Voorwaarden en waarschuwingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Cliënt: iedere natuurlijke (van 18 jaar of ouder) of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren goederen.
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Bitfolio.
  3. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
  4. Bitfolio (EZ): gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77725301.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Bitfolio en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende website content, blog berichten en de verschillende, en geleverde Producten alsmede alle andere door Bitfolio ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Bitfolio en cliënt.

 

Artikel 3 Afwijking van de algemene voorwaarden

 1. Indien Bitfolio en cliënt overeenkomen dat van deze voorwaarden wordt afgeweken, dan worden de afwijkende bepalingen door Bitfolio schriftelijk bevestigd.
 2. Bij het ontbreken van een schriftelijke bevestiging staat het partijen vrij met alle middelen rechtens te bewijzen dat afwijkingen waren overeengekomen.

 

Artikel 4  Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Bitfolio via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Klant kan een afspraak inplannen met Bitfolio, de overeenkomst komt tot stand middels betaling.
 4. Bitfolio zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door betaling van de factuur.

 

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen terstond schriftelijk ter kennis van de cliënt gebracht worden. De wijzigingen en aanvullingen zullen voor Bitfolio en cliënt bindend zijn met ingang van de dertigste dag na vorenbedoelde kennisgeving.

 

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie door de cliënt

 1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bitfolio overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bitfolio ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. Bitfolio behoudt dan kopieën van deze bescheiden, ten einde te voldoen aan de wettelijke archiefplicht.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van cliënt.

 

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Bitfolio is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Bitfolio is niet gerechtigd de informatie die aan hem door cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Bitfolio voor zichzelf optreedt in een civiel- of strafrechtelijke procedure of een enig onderzoek vanuit een toezichthouder, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door Bitfolio voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Bitfolio, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Bitfolio en cliënt zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Bitfolio behoudt alle rechten met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van cliënt, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen documenten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bitfolio, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is cliënt niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Bitfolio.
 4. Bitfolio behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 5. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Bitfolio van gegevens. Klant zal Bitfolio vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 9 Honorarium

 1. Het honorarium van Bitfolio wordt vastgesteld aan de hand van door Bitfolio bepaalde tarieven en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Bitfolio gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en Bitfolio hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. De eenmalige kosten voor de Dag cursus, Avond cursus, Online Daytrading cursus zijn inclusief

 

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling door cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Bitfolio aan te wijzen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Bitfolio gerechtigd, nadat zij cliënt ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bitfolio, vanaf de vervaldag cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bitfolio maakt als gevolg van de niet-nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van cliënt.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van Bitfolio daartoe aanleiding geeft, is Bitfolio gerechtigd van cliënt te verlangen, dat deze vooruit betaalt, dan wel dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bitfolio te bepalen vorm. Indien cliënt nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Bitfolio gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan Bitfolio uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij de werkzaamheden niet ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht.

 

Artikel 11 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien cliënt aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Bitfolio te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Bitfolio de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het honorarium dat door cliënt reeds is betaald.

 

Artikel 12 Leveringstermijn

 1. Is cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient zij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond althans de goederen dienen te zijn geleverd, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Bitfolio de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Bitfolio zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een docent kan worden verwacht.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bitfolio voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Bitfolio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden gehouden voor verlies van gelden door aankoop of verkoop van effecten waaronder cryptocurrency.
 4. Bitfolio kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor defecten aan producten en daaruit ontstane schade. Het verlies van cryptovaluta als gevolg van het verlies van wachtwoorden of technische defecten komt voor rekening van cliënt.
 5. Ten aanzien van de verleende Diensten van Bitfolio geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bitfolio kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
 6. De ideeën die op de community verspreid worden door Bitfolio zijn geen financieel advies en hier kunnen om die rede dan ook geen recht aan ontleend worden.
 7. De trade ideeën die door Bitfolio verspreid worden in de privé community en tijdens de cursussen kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 8. Bitfolio is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 9. Indien Bitfolio aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bitfolio met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Bitfolio is beperkt tot het door Klant betaalde
 11. Bitfolio is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 

 

Artikel 14 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde ook jegens Bitfolio in verband met het verrichten van werkzaamheden door Bitfolio in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15 Online cursussen 

 1. Na aankoop van de online modules ‘Bitfolio Premium Cursus’ en Bitfolio Starters cursus trading’ vervalt uw toegang na de duur van 1 jaar.
 2. Het is niet toegestaan de toegang om met meerdere personen gebruik te maken van de modules.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Bitfolio is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Zakelijke Klant en Bitfolio worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bitfolio is gevestigd.
 3. Alle geschillen die tussen Bitfolio en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.

 

Artikel 17 Minimum leeftijd

 1. Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door klanten met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. Door tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden te accepteren en op de knop “Ik ben minimaal 18 jaar en wil bestellen met betalingsverplichting” te drukken verklaard u dat u de minimale leeftijd van 18 heeft of bent gepasseerd.
 3. Bitfolio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die worden gedaan door minderjarige met een leeftijd onder 18 jaar.

 

Artikel 18 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bitfolio, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Bitfolio zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bitfolio, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bitfolio overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bitfolio heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Bitfolio behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Bitfolio zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Bitfolio Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

 

 

 

 

Privacyverklaring

Bitfolio, gevestigd aan het Paulus Potterstaat 34, 1071 DB te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paulus Potterstaat 34
1071 DB Amsterdam
020-2441812
contact@bitfolio.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bitfolio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bitfolio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bitfolio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bitfolio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bitfolio) tussen zit. Bitfolio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website met onderliggende database

 Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bitfolio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  > 6 maanden > om in contact met u te kunnen treden 

Email-adres > 6 maanden > om in contact met u te kunnen treden

Delen van persoonsgegevens met derden

Bitfolio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bitfolio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bitfolio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@bitfolio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bitfolio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bitfolio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@bitfolio.nl.

Disclaimer

Disclaimer

Bitfolio.nl hierna te noemen Bitfolio, verleent u hierbij toegang tot Bitfolio.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen. Bitfolio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Als u deze website bezoekt en gebruikt, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden en privacyverklaring die op deze website staan. Bitfolio geeft geen beleggingsadvies zoals beschreven in de Wet op het financieel toezicht en de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Bitfolio voert ook geen vermogensbeheeractiviteiten uit. Indien u advies of vermogensbeheer vereist voor uw specifieke situatie en wanneer u wilt laten beoordelen of beleggingen geschikt en passend zijn, dient u contact op te nemen met uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Bitfolio is niet verantwoordelijk voor het niet uitkomen voor gedeelde markt ideeën, of koersverwachtingen in de door ons geplaatste opinie berichten op social media en onze website, omdat koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door subjectiviteit en onzekere factoren. Bitfolio gebruikt wel alle beschikbare kennis en vaardigheden om accurate analyses en beleggings opinies te geven aan geïnteresseerde lezers. Het cursusmateriaal en de markt opinies van Bitfolio zijn enkel bedoeld als educatieve informatie en vormen geen beleggingsadvies, aanbeveling of uitnodiging of aanbod om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen. 

Bitfolio is een onderneming die geen beleggingsadvies geeft en geen toezicht ondergaat van de AFM of de Nederlandsche Bank. Bitfolio of de betrokken medewerkers ervan, kunnen niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte informatie, meningen, verwachtingen of prognoses. Bitfolio geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie. Bitfolio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Opinies en informatie in publicaties van Bitfolio zijn generiek en houden geen rekening met specifieke beleggingsdoelstellingen of persoonlijke financiële situatie. De ontvanger mag deze informatie niet beschouwen als persoonlijk advies. De opinies en informatie kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden. Bitfolio adviseert om eerst contact op te nemen met een beleggingsadviseur voordat men belegt. Bitfolio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gederfde winst voortvloeiend uit het gebruik of vertrouwen op informatie in publicaties. De vermelde koersen zijn slechts indicatief en vormen geen garantie voor uitvoering van transacties.

 Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en naar de mening van Bitfolio juist is op het moment van publicatie, kan Bitfolio niet garanderen dat de informatie juist en volledig is en blijft. Bitfolio streeft ernaar om de opgenomen informatie en opinies zo actueel mogelijk te houden, maar dit kan door regelgeving, compliance-voorschriften of andere redenen niet altijd mogelijk zijn. Bitfolio spant zich in om de inhoud van bitfolio.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op bitfolio.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bitfolio. In het bijzonder zijn alle prijzen op Bitfolio.nl onder voorbehoud van type- en programmer fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Bitfolio.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zoals crypto exchanges, wallet aanbieders, cryptocurrency projecten etc. zal Bitfolio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Cookies

Op onze website worden bepaalde gegevens van bezoekers verzameld en geanalyseerd. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter aan te passen aan gebruikerswensen.

Bitfolio verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie, behalve de informatie die ons ter beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt door zogenaamde cookies: een klein, onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Waarschuwing

Het investeren in cryptocurrency kan u hoge rendementen brengen maar is niet zonder risico’s. Cryptocurrency zijn over het algemeen een zeer risicovolle investering. Investeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Bitfolio is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van uw investering. Wij helpen u enkel bij het aankopen van cryptocurrency zoals Bitcoin en assisteren u daarbij op basis van onze ervaring en kennis.