Voorwaarden en waarschuwingen

Artikel 1 – Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: iedere natuurlijke (van 18 jaar of ouder) of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren goederen.
 2. Bitfolio (EZ): gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77725301. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Bitfolio en cliënt.

Artikel 3 – Afwijking van de algemene voorwaarden

 1. Indien Bitfolio en cliënt overeenkomen dat van deze voorwaarden wordt afgeweken, dan worden de afwijkende bepalingen door Bitfolio schriftelijk bevestigd.
 2. Bij het ontbreken van een schriftelijke bevestiging staat het partijen vrij met alle middelen rechtens te bewijzen dat afwijkingen waren overeengekomen.

Artikel 4 – Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen terstond schriftelijk ter kennis van de cliënt gebracht worden. De wijzigingen en aanvullingen zullen voor Bitfolio en cliënt bindend zijn met ingang van de dertigste dag na vorenbedoelde kennisgeving.

Artikel 5 – Terbeschikkingstelling van informatie door de cliënt

 1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bitfolio overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bitfolio ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. Bitfolio behoudt dan kopieën van deze bescheiden, ten einde te voldoen aan de wettelijke archiefplicht.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 6  – Geheimhouding

 1. Bitfolio is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Bitfolio is niet gerechtigd de informatie die aan hem door cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Bitfolio voor zichzelf optreedt in een civiel- of strafrechtelijke procedure of een enig onderzoek vanuit een toezichthouder, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door Bitfolio voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Bitfolio, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Bitfolio en cliënt zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

 1. Bitfolio behoudt alle rechten met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van cliënt, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bitfolio, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is cliënt niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Bitfolio.

Artikel 8 – Honorarium

 1. Het honorarium van Bitfolio wordt vastgesteld aan de hand van door Bitfolio bepaalde tarieven en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Bitfolio gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en Bitfolio hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. De eenmalige kosten voor de Dag cursus, Avond cursus, Online Daytrading cursus zijn inclusief omzetbelasting. 

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling door cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Bitfolio aan te wijzen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Bitfolio gerechtigd, nadat zij cliënt ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bitfolio, vanaf de vervaldag cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bitfolio maakt als gevolg van de niet-nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van cliënt.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van Bitfolio daartoe aanleiding geeft, is Bitfolio gerechtigd van cliënt te verlangen, dat deze vooruit betaalt, danwel dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bitfolio te bepalen vorm. Indien cliënt nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Bitfolio gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan Bitfolio uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij de werkzaamheden niet ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht.

Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien cliënt aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Bitfolio te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Bitfolio de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het honorarium dat door cliënt reeds is betaald.

Artikel 11 – Leveringstermijn

 1. Is cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient zij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond althans de goederen dienen te zijn geleverd, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Bitfolio de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Bitfolio zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een docent kan worden verwacht.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bitfolio voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Bitfolio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden gehouden voor verlies van gelden door handelen op exchanges.
 4. Bitfolio kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor defecten aan producten en daaruit ontstane schade. Het verlies van cryptovaluta als gevolg van het verlies van wachtwoorden of technische defecten komt voor rekening van cliënt.

Artikel 13 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde ook jegens Bitfolio in verband met het verrichten van werkzaamheden door Bitfolio in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Bitfolio is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Bitfolio worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bitfolio is gevestigd.

Artikel 15 – Minimum leeftijd

 1. Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door klanten met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. Door tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden te accepteren en op de knop “Ik ben minimaal 18 jaar en wil bestellen met betalingsverplichting” te drukken verklaard u dat u de minimale leeftijd van 18 heeft of bent gepasseerd.
 3. Bitfolio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die worden gedaan door minderjarige met een leeftijd onder 18 jaar.

Artikel 15 – Online cursus

 1. Na aankoop van de online cursus heeft de klant 1 jaar toegang tot de lesstof.
 2. Bitfolio is niet verplicht inhoudelijke vragen met betrekking tot de cursus te beantwoorden.

Privacyverklaring

Bitfolio, gevestigd te Amsterdam,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bitfolio

Ruysdaelstraat 49 A1G

1071 XA Amsterdam

020-2441812

contact@bitfolio.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bitfolio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bitfolio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bitfolio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bitfolio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bitfolio) tussen zit. Bitfolio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website met onderliggende database

 Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bitfolio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  > 6 maanden > om in contact met u te kunnen treden 

Email-adres > 6 maanden > om in contact met u te kunnen treden

Delen van persoonsgegevens met derden

Bitfolio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bitfolio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bitfolio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@bitfolio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bitfolio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bitfolio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@bitfolio.nl.

www.bitfolio.nl hierna te noemen Bitfolio, verleent u hierbij toegang tot www.bitfolio.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Bitfolio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bitfolio spant zich in om de inhoud van www.Bitfolio.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.Bitfolio.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bitfolio.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.Bitfolio.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.Bitfolio.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bitfolio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bitfolio. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bitfolio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Cookies

Op onze website worden bepaalde gegevens van bezoekers verzameld en geanalyseerd. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter aan te passen aan gebruikerswensen.

Bitfolio verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie, behalve de informatie die ons ter beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt door zogenaamde cookies: een klein, onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Waarschuwing

Het investeren in cryptocurrency kan u hoge rendementen brengen maar is niet zonder risico’s. Cryptocurrency zijn over het algemeen een zeer risicovolle investering. Investeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Bitfolio is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van uw investering. Wij helpen u enkel bij het aankopen van cryptocurrency zoals Bitcoin en assisteren u daarbij op basis van onze ervaring en kennis.